Informació General del Centre

Aquesta entrada també està disponible en: Castellá

INFORMACIÓ GENERAL CENTRE

TELÈFON, FAX I CORREU

 • Telèfon: 96.256.63.90
 • Correu:
  SERETARIA 46009009@gva.es / ceipmanuelgmartibenifaraig@gmail.com

MENJADOR: comedoravisos@gmail.com
CANAL TELEGRAM:
"EscolaHoraNord"

ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE

 • Es recorda a tots els pares d'alumnes que les entrades i eixides al Col · legi es realitzen per la porta de la pineda, mai per l'aparcament.
 • Els alumnes que al migdia mengen a casa, en accedir al Centre a les 15:00 hores ho faran per la porta de la pineda, mai per l'aparcament de cotxes del professorat.
 • Els alumnes que arriben després que el seu tutor haja entrat o pujat a classe, s'esperaran a la pineda fins que la conserge ixca a per ells.

REGISTRE DE ENTRADES I EIXIDES

 • Amb antel·lació es comuniquen al professorat.
 • Els alumnes que s'incorporen tard a classe o hagen d'eixir abans de l'horari previst, els seus pares hauran de passar prèviament per consergeria per deixar constància per escrit en el llibre de registre d'entrades i eixides obert amb aquesta finalitat.
 • També s'han de comunicar aquestes variacions en l'horari a la monitora de l'autobús, quan no vagen a utilitzar aquest servei.
 • Si decideixen no utilitzar el servei d'autobús en la recollida de la vesprada es comunicarà a la monitora de l'autobús i al tutor / a en l agenda, però no a consergeria.


 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

 • Es recorda als pares d'alumnes que la legislació vigent prohibeix l'administració de medicaments a l'alumnat. Únicament amb un justificant mèdic, en el qual s'especifiqui el nom del medicament i la dosi a administrar, i un escrit dels pares eximint de tota responsabilitat al professor, podran administrar-se.

Cal administrar els medicaments fora de l'horari escolar.

 • L'absència per malaltia es notificarà a l'agenda el dia de la seva incorporació a classe, perquè quede degudament justificada.

POLLS

 • Quan aparega aquest problema s'enviarà circular a tot l'alumnat.
 • Es prega als afectats queden als seus domicilis fins solucionar el problema.


MENJADOR ESCOLAR

L'escola disposa d'un servei de menjador amb 420 comensals organitzats en dos torns per poder menjar.

 • La sol · licitud de dieta per a l'alumne la faran els pares a través de:
 • Comunicació directa a les conserges del Centre, de 9:30 a 10:30 hores.
 • Cridada telefònica al Centre, de 9:30 a 10:30 hores.
 • Comunicat a la monitora de l'autobús de transport en què viatja el seu fill / a.
 • MAI AL PROFESSOR / A DE L'ALUMNE / A
 • Els problemes de menjador seran atesos per Merxe Palanca, encarregada d'aquest, els divendres de 13:15 a 14:00 hores.
 • .
 • Els pares que hagin de recollir els seus fills / es en l'horari de menjador (13:00 a 15:00) ho faran per la porta d'autobusos.
 • Els alumnes que per qualsevol motiu s'han absentat del Centre i són comensals de menjador, podran fer ús d'aquest servei si s'incorporen abans de les 13:00 hores. Si no és així, s'incorporaran a les 15:00 hores.

 

ESMORZAR

 • Ha de ser xicotet i saludable, ja que el menjar es serveix prompte.
 • Evitar les llepolies.


ASSISTÈNCIA AL COL · LEGI

El Centre compta amb un servei de transport de Conselleria, un altre privat per als alumnes que no són de la zona.

A més l'AMPA té un servei de guarderia, de escoleta-matinera, per als pares que inicien la seva jornada laboral molt aviat i no tenen amb qui deixar els xiquets/es

 • Es prega que els alumnes acudisquen al Centre puntuals i degudament vestits i nets.
 • L'entrada serà a les 9:15 hores. Es deixaran 10 minuts de cortesia, i en aquest moment es tancaran les portes d'accés al Centre. Els alumnes que s'incorporen fora de l'horari habitual, si justifiquen el seu retard amb un justificant mèdic, s'incorporaran a classe. Si no és així, només podran accedir a la seva aula en els canvis de classe, no podent romandre al Centre fins a aquest moment.
 • Per la vesprada, una vegada recollits els seus fills / es no podran romandre en la pineda.
 • Els alumnes no podran portar a classe joguines, màquines, mòbils o altres objectes que causen problemes entre l'alumnat o manca d'atenció a les classes. Els professors no es fan responsables d'aquests materials que podran ser retirats i lliurats als pares a final de curs.
 • Els alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é nivell no podran portar a classe ampolles d'aigua. El Centre disposa d'aigua osmotitzada i suficients aixetes per donar servei en hores d'esplai.
 

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT

 • Les cridades es recolliran a consergeria a qualsevol hora, però no es passaran al professorat en horari lectiu. L'esplai es considera horari lectiu. El professor/a ja es posarà en contacte amb ells. L'agenda és el mitjà de comunicació entre professors i pares. Les visites s'han de fixar prèvia petició d'hora. L'atenció sempre serà els dimarts de 13:00 a 14:00 hores.
 • A les reunions generals amb el professorat no es podrà anar amb els fills / es, ja que no hi ha personal per tenir cura d'ells.
 • A les files d'accés a classe, no s'atendran consultes dels pares.
 • Els problemes, situacions o aclariments que succeeixin amb el tutor/a amb el / la especialista es parlaran directament amb l'interessat. Si no són atesos o no reben la resposta que esperaven poden seguir els passos marcats per la normativa vigent: Cap d'Estudis o Direcció. Sempre respectant l'horari d'atenció dels càrrecs directius.


 .

 • Els accidents ocorreguts en horari escolar seran comunicats als pares pel tutor/a corresponent.

ASSEGURANÇA DEL COL · LEGI

 • Els pares que no tinguen contractada l'assegurança escolar amb l'AMPA, en cas d'accident, hauran de venir a recollir als seus fills/es.